Eucharistieviering 1
Rondje rond de Kerk

info@rondjeronddekerk.nl

Opzet Eucharistieviering

Binnenkomst tijdens openingslied

BEGROETING

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

A: Amen.

V: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.

A: En met uw geest.


INLEIDING OP DE VIERING


Het is mogelijk hier een niet bijbels gedicht of verhaal ter inleiding van het thema te hebben

 

BOETEACT:

1:

V: Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om deze Heilige Eucharistie goed te kunnen vieren.

V: Heer ontferm u over ons.

A: Wij hebben gezondigd.

V; Toon ons uw barmhartigheid

A: en schenk ons uw heil.

V:  Moge de almachtige God zich over u ontfermen onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.


2:

V: Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om deze Heilige Eucharistie goed te kunnen vieren.

A: Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God.
V: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven.

A: Amen.


3: 

V: Heer, die de rouwmoedige troost, ontferm u over ons.

A: Heer, ontferm u over ons.

V: Christus die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons.

A: Christus, ontferm u over ons.

V: Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechter hand van de Vader, ontferm u over ons.

A: Heer ontferm u over ons.

V: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven.

A: Amen.


4: 

ZEGENING VAN HET WATER

BESPRENKELING MET HET GEWIJDE WATER:

Bijpassend lied


KYRIË LITANIE

V: Heer, ontferm U

A: Heer, ontferm U

V: Christus, ontferm U

A: Christus, ontferm U

V: Heer, ontferm U

A: Heer, ontferm U


GLORIA (Lofzang: niet in Adventstijd en veertigdagentijd)

V: Eer aan God in den hoge, 

A: Wij loven U.

V: Wij prijzen en aanbidden U.

A: Wij verheelijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.

V: Heer God, hemelse koning, God almachtige Vader;

A: Heer eniggeboren Zoon, Jezus Christus;

V: Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader,

A: Gij, die wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons;

V: Gij, die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed;

A: Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.

V: Want Gij alleen zijt de Heilige.

A: Gij alleen de Heer. 

V: Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,

A: Met de heilige Geest in de heerlijheid van God de Vader. Amen.


COLLECTAGEBED

V: Laat ons bidden, ....

A: Amen.


DIENST VAN HET WOORD

Eerste lezing (indien deze wordt gelezen)

 

Gezongen psalmliedje (indien mogelijk)


Tweede lezing (indien deze wordt gelezen)


Gezongen Alleluia (behalve in de veertigdagentijd)

 

EVANGELIE (bij voorkeur uit het Kinder-Evangelieboek)

V: De Heer zij met U.

A: En met uw geest.

V: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs Marcus Lucas Johannes.

A: Lof zij u Christus.

....

V: Woord van de Heer.

A: Wij danken God.


Acclamatie/Alleluia (eventueel)

 

OVERWEGING

 

GELOOFSBELEIDENIS

1 Geloofsbelijdenis Nicea- Constantinopel:

V: Ik geloof in één God de almachtige Vader

A:Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

V: En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden geboren uit de Vader.

A: God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader,

en door wie alles geschapen is.

V: Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.

A: Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden.

V: Hij werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven.

A: Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader.

V: Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden en aan zijn rijk komt geen einde.

A: Ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en het leven geeft; die voortkomt uit de Vader en de Zoon

V: die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; die gesproken heeft door de profeten.

A: Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.

V: Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.

A: Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk. Amen.

 

Of:

2 Apostolische geloofsbelijdenis:

A: Ik geloof in God, de almachtige Vader,

Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,

die ontvangen is van de heilige Geest,

geboren uit de Maagd Maria;

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven;

die nedergedaald is ter helle,

de derde dag verrezen uit de doden;

die opgestegen is ten hemel,

zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;

vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest;

de heilige katholieke kerk,

de gemeenschap van de heiligen;

de vergeving van de zonden;

de verrijzenis van het lichaam;

en het eeuwig leven.

Amen.

 

VOORBEDE

L: ... Laat ons bidden.

A: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

 

DIENST VAN DE TAFEL.

De gave worden op het altaar gereed gemaakt, de gelovige kunnen zich in deze offerande aansluiten door de collect. Er is nu ook gelegenheid voor een lied.

 

OPROEP TOT GEBED

V: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader. 

A: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.


GEBED OVER DE GAVEN

V: ...

A: Amen


Eucharistisch gebed X

 V: De Heer zij met u.

A: En met uw geest.

V: Verheft uw hart.

A: Wij zijn met ons hart bij de Heer.

V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

A: Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

V: God, onze Vader, Bron van liefde, het doet ons goed U dank te zeggen en onze vreugde uit te zingen(spreken) in verbondenheid met Jezus Christus, uw Zoon.

A: Want Gij zijt een God, die houdt van mensen.

V: Zozeer hebt Gij ons liefgehad, dat Gij ons deze wereld hebt gegeven, onmetelijk groot en vol rijkdom en pracht.

A: Want Gij zijt een God, die houdt van mensen.

V: Zozeer hebt Gij ons liefgehad dat Gij ons Jezus, uw Zoon, hebt geschonken, die ons voorgaat op de weg naar U toe.

A: Want Gij zijt een God, die houdt van mensen.

V: Zozeer hebt Gij ons liefgehad dat Gij ons in Hem blijft samenbrengen als kinderen van één gezin.

A: Want Gij zijt een God, die houdt van mensen.

V: Voor zoveel liefde zeggen wij U dank. En samen met de engelen en heiligen,

die staan voor uw troon, aanbidden wij U met deze woorden:


Heilig, heilig, heilig de Heer,  

de God der hemelse machten. 

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  

Hosanna in den hoge. 

Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.  

Hosanna in den hoge. 

 

V: Gezegend Hij die komt: Jezus Christus de Heer, door U gezonden naar deze wereld, de vriend van de armen en de kleinen. Hij is gekomen om ons ten voorbeeld te zijn  in liefde voor U en voor elkaar. Hij is gekomen om van ons weg te nemen  het kwaad dat vriendschap verhindert en de haat, die het geluk van de mensen in de weg staat. Hij heeft ons zijn heilige Geest beloofd om met ons te zijn van dag tot dag

opdat wij zouden leven van uw leven.

A:Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge.

 

V: God, onze Vader, wij bidden U: zend nu uw Geest uit over deze gaven -brood en wijn- dat zij voor ons worden het Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. Want op de avond voor zijn lijden en dood, toen Hij maaltijd hield tezamen met zijn leerlingen, heeft Hij een teken gesteld van uw oneindige liefde: Hij nam het brood in zijn handen, zegende U en dankte U, Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden:

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM,  DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.

 A: Hij heeft zich voor ons prijsgegeven, Jezus Christus, onze Heer.

 

Zo nam Hij ook de beker met de wijn dankte U nogmaals en liet hem rondgaan met deze woorden:

NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE BEKER

VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND,  DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.

 A: Hij heeft zich voor ons prijsgegeven Jezus Christus, onze Heer.

 

V: God, onze Vader, Bron van liefde, zo gedenken wij op deze dag de dood en de verrijzenis van Jezus, uw Zoon, de Bevrijder van deze wereld. Hij heeft zichzelf prijsgegeven, uitgeleverd in onze handen, ja, Hij is ons offer geworden om ons opnieuw te richten op U.

A: Hij heeft zich voor ons prijsgegeven tot glorie van uw Naam.

 

V: Verhoor ons, Heer onze God, en schenk uw Geest van liefde aan allen die deelnemen aan deze maaltijd, opdat uw kerk in eenheid groeien mag tezamen met de bisschop van Rome, paus Franciscus, met bisschop Willem en alle bisschoppen van de wereld en tezamen met allen, die geroepen zijn tot de dienst voor heel uw volk op deze aarde.

A: Wij vormen tezamen één lichaam tot glorie van uw Naam.

 

V: Vergeet niet onze broeders en zusters, die een bijzondere plaats innemen in ons hart, en vergeet niet hen die wij tekort doen. Herinner U degenen die gestorven zijn en neem hen vol liefde op in uw woning.

A: Wij vormen tezamen één lichaam tot glorie van uw Naam.

 

V: Wij vragen U: breng ons bijeen op uw dag tezamen met de maagd Maria, de moeder van uw Zoon, en van ons allen die in Hem geloven, en laat ons delen in de glorie van uw rijk. Dan zullen allen die in vriendschap verbonden zijn met Jezus Christus, onze Heer, U blijven loven en prijzen tot in eeuwigheid.

A: Wij vormen tezamen één lichaam tot glorie van uw Naam.

 

V: Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid.

A: Amen.


COMMUNIERITUS

V: Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn hetook; daarom roepen wij de Vader aan met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 

 A: Onze Vader, die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome,

uw wil geschiede,

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

en breng ons niet in beproeving,

maar verlos ons van het kwade.

 

V: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus.

A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.

 

VREDESWENS 

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 'Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u'; let niet op onze zonden maar op het geloof van uw Kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij, die leeft in eeuwigheid.

A: Amen. 

V: De vrede des Heren zij altijd met u.

A: en met uw geest.

V: Wenst elkaar de vrede.


LAM GODS (gezongen)

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 


Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede.

 

UITNODIGING TOT DE COMMUINIE

V: Zalig zij die uitgenodigd zij aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

A: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, Maar spréék en ik zal gezond worden.

 

COMMUNIE

Ondertussen wordt gezongen

 

GEBED NA DE COMMUNIE

V: ...

A: Amen


MEDEDELINGEN


WEGZENDING EN ZEGEN

V: De Heer zij met u.

A: En met uw geest.

V: Zegene u de almachtige GOd, Vader, Zoon en heilige Geest.

A: Amen

V: Gaat nu allen heen in vrede.

A: Wij danken God. 


SlotliedEr zijn vier vormen bij de boeteact: 

1: kort keervers

2: Ik beleid....

3: Kyrië tropen*,**

4: besprenkeling met wijwater


* In het boek Verbum Domini staan voor iedere viering eigen aanroepingen voor deze vorm

** De Kyrië litanie vervalt. Omdat deze in deze vorm vervat zit. 

Vaste gezangen:

In een viering zijn er 2 soorten liederen: Vaste en wisselende gezangen. De vaste gezangen heten zo omdat ze in iedere Eucharistie viering gelezen of gezongen worden. De vaste gezangen zijn:

Kyrië/ Heer ontferm U

Gloria

Sanctus/ Heilig

Agnus Dei/ Lam Gods


Ook het Onze Vader en de Geloofsbeleidenis (Credo) kunnen gezongen worden. 

Lezingen: 

Deze kunt u vinden in het lectionarium of op deze website.


Als u een viering voorbereid waarvan de lezingen (nog) niet op deze site staan kunt u de lezingen vinden via deze link.


Bij het lezen van het Evangelie is het aangerade om te lezen uit het Kinder- Evangelieboek. Hier is voor zover ik weet geen online versie van. 

Voorbede: 

De voorbede worden door de voorganger ingeleid en afgesloten. De bede kunnen worden gedaan door een diaken of mensen in de kerk, zoals de lecotor, kinderen, ouders of grootouders.


Als acclamatie van de bede kan een kort vers gezongen worden ter aanbeveling van de bede tot God. 

Contact

info@rondjeronddekerk.nl

Copyright © Alle rechten voorbehouden